ប្រយ័ត្នពស់ទាំង៤នេះ! ! ជាអំបូរពស់ក្រាយ​ ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរ

0
210

អំបូរពស់ក្រាយ (krait) ទាំង4ប្រភេទដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរ វាជាស្តេចពស់សូម្បីជញ្ជាំងប្រាសាទក៏ចរឹករូបវាដែរ បើវាចឹកហើយវាតាមទៅរកមើលមនុស្សដែលវាបានចឹកដល់ផ្ទះថាស្លាប់ហើយឫនៅ ? សូម្បីពស់ថ្លាន់ទំងន់រយគីឡូក៏វាចឹកងាប់ដែរ សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នខែភ្លៀងស្មៅដុះការពារខ្លួនផងបងប្អូនកសិករ៕

ប្រភព៖​ Facebook